داخل بتل3 و 4 اوریجین هیچ مشکلی نداره و خیلیها دارن استفاده میکنن! چه اروری میده که با ریپیر درست میشه؟