خو iw5 منظورش بازیه دیگه . میگه باید بازی اجرا بشه .