من 1 راه 100% واقعی پیدا کردم !
اگه ساعت 7 یا 9 ویا 11 برید پورت بازه ! و تا حدود ساعت 2و3 100% بازه ! اما مردم یه ذره کم ن !
حتما" بیاین ! اخه مامولا" من تو سرورا تنهام !