باو لطفا یه فیلم بزارید بهتر میشه فهمید. من نتم مخابراطه . لطفا بگید چی جوری میشه بورت ها رو باز کرد .