1/تو کامپیوتر عبارته zork رو بنویسید تاثیر زیادی تو بازی داره مثلا تو هر لول بهتون چیزا زیادی 2/مثه دبل مکس و.... میده
3/میتونین بپرین سره دوشکا وسط زمین
4/زنگوله بی نهایت و تبدیله اون که گفتمش تو...