مال منم همینجوریه ، کسی میتونه کمک کنه؟مال منم همینجوریه ، وقتی میرم تو بازی دسته کار نمیکنه کسی میتونه کمک کنه؟