خیلی سخت بود ولی این مهم بود ک بدون اقای وزیری{محسن} ایستراگ زدیم:SpiderpMan: