اقا من چطور با ایرانیا بازی کنم لگ نابود کرده
راهی نداره با کلیک راست اسلحه بره رو زوم دیگه لازم نباشه کلیک راست رو نگه داریم؟