تاپیک خیلی مفیدی هست داش ممد مکتاویش.
بعد اینکه فکر نمیکنم اعضای سایت انگلیسیشون اونقدر قوی باشه که بتونن ترجمه کنن. منم اینگلیسیم خیلی خوب نیست که بتونم ترجمه کنم ولی شاید متن های معمولی رو با...