ممد جان من هستم
دیکشنری نیستم ولی تو خوندن و حرف زدن خوبم :(379):