سلام من همه پچا و کرکا رو نضب کردم ولی سرور هاش بالا نمیاد هیچی نیست تو بخش سروراش چیکار کنم ؟