چقد جالب بود. ولی فکرشو بکنین این تفریح بخواد باشه. اونوقت دیگه چه شود.