برای بازی کردن افلاین نیازی به بازی جداگانه نیست
میتونید با کرک بازی کنید
دانلود