mw3 MSR
ghosts USR - L115
در مورد گزینه 3 هم باید بگم
3. رو در رو نشدن با دشمن از فاصله نزدیک

اونم میشه . چون تو ghosts با اون delay میتونستم shotgun هارو با qs بزنم
در کل کاملترین gun همین...