L118a از همه بهتره چون هم تو hs دقیق میزنه هم تو qs داخل mw3 هم وقتی پرک quick draw در پرک دو قرار گیره سرعت زوم کردنش از msr بیشتر میشه